Ordens historia

Vasa Orden av Amerika bildas                                            
Vasa Orden av Amerika stiftades den 18 september 1896 i New Haven, Connecticut, USA, genom en sammanslagning av några av de sjukhjälpskassor som de inflyttade svenskarna bildat och drivit. Den nybildade organisationens verksamhet skulle bestå i ”att i moraliskt, intellektuellt och socialt hänseende utbilda dess medlemmar och
höja deras anseende som representanter för den svenska nationen”
och den gavs ordenskaraktär. Därmed fick organisationen dragningskraft, inte minst hos kvinnor, vilka inom den nya orden mottogs med samma rättigheter och möjligheter som män – ovanligt för den tiden
Vasa Orden av Amerika växte starkt efter bildandet och fram till år 1929 hade 438 st lokalloger instiftats.

Ordens utveckling
I takt med tiden har Vasa Orden av Amerika –  efterhand som de sociala förmånerna förbättrats – alltmer inriktat sin verksamhet mot det kulturella utbytet med det gamla fäderneslandet. En omfattande barn- och ungdomsverksamhet sörjer för att de svenskättade barnen får lära sig om svensk kultur t ex folksånger, folkdanser etc. Som premium har genom åren många ungdomar fått göra ”drömresor” till Sverige och många
Vasa-ungdomar har genom stipendier beretts tillfälle att studera svensk kultur.
Efterhand som ordens medlemsantal vuxit genom åren, har det utvecklats en organisatorisk form med en Storloge som är högst beslutande inom orden varunder sorterar Distriktsloger och därunder Lokallogerna. Storlogen leds av en Stormästare och ett Exekutivt råd. Vart fjärde år samlas av distriktslogerna valda delegater till Storlogemöte. Distriktslogen leds av en Distriktsmästare och ett Exekutivt råd. Vartannat år samlas av lokallogerna utsedda delegater till Distriktsmöte. Såväl Storlogemöte som Distriktsmötena är öppna för alla ordens medlemmar, dock är det bara delegaterna som har rösträtt vid mötena.
Läs gärna mer om Vasa Orden av Amerika på www.vasaorder.com

I Sverige
Den första svenska lokallogen bildades i Göteborg år 1924 och verksamheten har ständigt vuxit sig allt starkare för att numera omfatta lokalloger över hela Sverige.
För närvarande finns i Sverige 38 st lokalloger, 15 st samlade i Distrikt Södra
Sverige och 23 st i Distrikt Norra Sverige. Efterhand som det sociala hjälpbehovet minskat i Sverige sedan de första lokallogerna instiftades här, har verksamheten i Sverige i allt väsentligt övergått till att ta sikte på berikande och utvecklande social samvaro mellan medlemmarna samt stöd och vägledning åt dem som söker sina släktingar i Amerika och Sverige. Som ett led häri samordnas genom vasamedlemmars försorg resor till Amerika och likaledes ordnas arrangemang där hitresta svenskättlingar från Amerika får stöd och hjälp att hitta sina rötter.
Läs gärna mer om distriktslogen nr 20 (Södra Sverige) på www.voadl20.se

Lokallogen Nybyggarna 698
Vår lokalloge som har sitt säte i Ängelholm instiftades den 22 september 1973 så vi
kan nu 2013 fira 40-årsjubileum. Det var under sedvanligt högtidliga former som logen Nybyggarna 698 kom till i Helsingborgs rådhus i samband med att man firade 40-årsjubileum i distriktslogen Sverige.  Chartermedlemmarna  – alltså de medlemmar som fanns vid instiftandet – utgjorde kärnan i den nya logen och på deras ansvar vilade
uppgiften att se till att logen utvecklades och blev livskraftig. Under åren har många, genom hjälpsamhet och god kamratanda, bidragit till logens framgång. Logens medlemsantal har varierat över tiden och har som mest varit ett stycke över 100, numera ca 50 st aktiva medlemmar. Av chartermedlemmarna – de 24 medlemmar som för 40 år sedan bildade logen Nybyggarna – är idag fyra fortfarande medlemmar i logen.

Henry Anderson
Chartermedlem och logehistoriker