Verksamhet

Ordens syfte
Vasa Orden av Amerikas verksamhet i Sverige tar i huvudsak sikte på att medlemmarna under samvaro i vänskapliga former finner vägar till kulturellt utbyte såväl sinsemellan som med Ordens medlemmar i USA och Kanada. Särskilt intresse lägges vid arbetet för den svenska kulturens bevarande i utvandrarnas nya hemland,
likaväl som att på bästa sätt bistå ordensmedlemmar från USA eller Kanada som
besöker Sverige för att söka sina förfäders rötter. Läs gärna mer på Vasa Orden
av Amerikas hemsida www.vasaorder.com

Organisation
Vasa Orden av Amerika är organiserad i tre nivåer; Lokalloger, distriktsloger samt
storlogen som har sitt säte i USA. I Sverige finns två distriktsloger varav vår
loge tillhör den södra; Distriktslogen nr 20 som har ett möte vartannat år med
deltagande av delegater från lokallogerna samt löpande en mot lokallogerna
stödjande verksamhet av mera administrativ karaktär. En annan av distriktslogernas uppgift är att årligen utse årets svenskamerikan, en utmärkelse till en amerikan av svensk härkomst, som i samband med utmärkelsen bl a hedras med en middag där vanligtvis representanter från UD och USA:s ambassad deltar. Läs gärna mer på Distriktslogens hemsida www.vasaorden.se

Lokallogens verksamhet
Vår loge, Nybyggarna 698, har 8 sammankomster per år varav två högtidsmöten då nya
medlemmar intages och tjänstemän installeras mm. Övriga möten består av dels ett logemöte enligt Ordens ritual och utförande av fastställda ceremonier och dels ett s k  efterkapitel då medlemmarna samlas till gemensam måltid samt något program med kulturellt innehåll som musik och sång, dans, föredrag mm. Vid dessa tillfällen lägges stor vikt vid medlemmarnas trevnad och välbefinnande, berikande social samvaro, samt
möjligheter till personlig utveckling i olika avseenden. Genom vänloger i USA sker fortlöpande kontakt och information och våra medlemmar samverkar och stödjer varandra bl a vid resor till USA.

Vasa-Arkivet
I staten Illinois i USA, i Bishop Hill, finns Vasa Orden av Amerikas arkiv, invigt 1974,
för bevarandet av dokumentationen av Ordens historia och uppgifter om dess
medlemmar. Arkivet är mycket välbesökt och en viktig källa bl a för dem som
släktforskar.